Årsmöte – UGC

Kallelse

till Årsmöte i Ullna Golf Club måndagen den 11 april 2016, kl. 19.00 i klubbhuset

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

  b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret

 7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i

enlighet med balansräkningen

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 2. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
 3. Val av:
  1. Klubbens ordförande tillika styrelsens ordförande
  2. Övriga styrelseledamöter och suppleanter
  3. Revisor jämte suppleant, varvid styrelsens ledamöter ej får rösta
  4. Ordförande och ytterligare en ledamot i valberedningen
  5. Ombud till GDF-möten
 4. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 5. Övriga frågor

 

Rosenkälla 2016-02-18
Ullna Golf Club
Henrik Oscarsson
Ordförande

OBS! eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen företrädelsevis per e-mail (oscarsson_henrik@hotmail.com) senast fyra veckor före årsmötet vilket innebär senast måndag 14 mars.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt