Kallelse

till Årsmöte i Ullna Golf Club Måndagen den 23 April kl.19:00 i klubbhuset

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera protokollet

6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste         verksamhetsåret

7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av:
a. Klubbens ordförande tillika styrelsens ordförande
b. Övriga styrelseledamöter och suppleanter
c. Revisor jämte suppleant, varvid styrelsens ledamöter ej får rösta
d. Ordförande och ytterligare en ledamot i valberedningen
e.Ombud till GDF-möten

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner (deadline 26 Mars 2018)
a. Styrelsen föreslår förändring av Ullna GC:s stadgar enligt nedan:
Nuvarande lydelse UGC stadgar punkt 10, 6:e stycket:
Medlemskap får beviljas dels 3 medlemmar på förslag av aktieägare, som innehar 1 500 A-aktier och som träffat särskilt nyttjanderättsavtal med Bolaget (A-aktieägare), dels 2 medlemmar på förslag av företag som träffat särskilt nyttjanderättsavtal – Ullna Business Club med Bolaget (UBC-företag). Dessutom får på förslag av A-aktieägare medlemskap beviljas en medlem för varje post om 400 B-aktier som innehas av A-aktieägare.

Styrelsens förslag till ny lydelse av samma punkt:
Medlemskap får beviljas för dels 3 medlemmar på förslag av aktieägare, som innehar 1 500 A-aktier och som träffat särskilt nyttjanderättsavtal med Bolaget (A-aktieägare), dels en medlem för varje post om 400 B-aktier som innehas av A-aktieägare. Dessutom får medlemskap beviljas sådana personer som erhållit annan spelrätt av Bolaget.

13. Övriga frågor

Rosenkälla 2018-03-13
Ullna Golf Club

Henrik Oscarsson
Ordförande