KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ULLNA GOLF AB

Aktieägarna i Ullna Golf AB kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 december 2013 klockan 1930 på Golfpunkten.

Aktieägare som vill delta i stämman skall anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 28 november klockan 1200 under adress Ullna Golf AB, Roslagsvägen 36, 184 94 Åkersberga, per telefon 08-514 412 45, via fax 08-510 260 68, eller via e-post under adress sigrid.sandstrom@ullnagolf.se

Detsamma gäller om någon vill anlita biträde eller ombud. Kontrollera noggrant att E-postadress är korrekt vid anmälan via E-post.

Förslag till dagordning
1.   Val av ordförande till stämman
2.   Upprättande och godkännande av röstlängd
3.   Val av två justeringsmän
4.   Godkännande av dagordning
5.   Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6.   A-unitägarnas serviceavgift för 2014

På länken här hittar Du blankett för eventuell fullmakt om Du inte kan närvara personligen men ändå vill vara representerad på den extra bolagsstämman.

Bakgrund till den extra bolagsstämman
Vårt uppgraderingsprojekt fokuserades helt på golfbanan och vi har, när det ekonomiska utfallet för detta fanns framme, genomfört en hel del andra åtgärder (omklädningsrum, halfway house, vissa vägar mm). Vi är dock inte ”i mål” med vad som behöver göras och samtidigt måste vi installera ett nytt avlopp eftersom den gamla infiltrationsanläggningen från början av 1980-talet upphört att fungera.

På årsstämman i juni i år beslutades att serviceavgiften för A-unitägarna skulle höjas med 500 kr per spelrätt eller totalt 4,000 kr. För att kunna genomföra önskade åtgärder bedömer styrelsen att en höjning med 2,500 kr per spelrätt eller totalt 20,000 kr behöver göras och detta förslag kommer att behandlas under punkt 6 på den extra bolagsstämman. Om den extra bolagsstämman beslutar enligt styrelsens förslag kommer samma höjning att ske för våra B-unitägare.

Varmt välkommen!

Österåker i november 2013
Styrelsen