Kallelse till Ullna Golf Club Höstmöte 2019

Måndagen den 9 December kl. 19:00 på Ullna Golf Club (ej Ullna Indoor)

Förslag till Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet
 7. Styrelsens presentation av preliminärt ekonomiskt utfall för innevarande år
 8. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
 9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhets- och räkenskapsår
 10. Övriga frågor
  – Idrottskommitténs arbete 2019 och plan för 2020
  – Kortfattad information om det nya hcp-systemet (WHS) som gäller fr.o.m. 1 Mars 2020
  – Banstatus
 11. Mötets avslutning
Välkomna!
StyrelsenDirekt efter mötets avslutande delas pokalerna ut till årets KM mästare.

OBS! Ullna Indoor Golf öppnar den 16 November (15 November, se inbjudan)!
Besök vår hemsida www.ullnaindoor.se för information om öppettider m.m.

Bilagor
Verksamhetsplan UGC 2020 (pdf)…
Preliminärt Tävlingsprogram 2020 (pdf)…