Aktieägarna i Ullna Golf AB kallas härmed till årsstämma Måndag den 25 Maj 2020 kl. 19.00 på Ullna Indoor Golf.

Vår personals, medlemmars och gästers välbefinnande är prioritet ett och vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens och RF:s direktiv för hur sammankomster bör bedrivas. Detta innebär att Årsstämman behöver genomföras med vissa restriktioner. Mötet kommer därför att hållas på Ullna Indoor Golf där vi genomför mötet på slaghallens golvyta.

Aktieägare som vill delta i stämman skall anmäla sig hos bolaget senast Onsdag den 20 Maj klockan 12.00 under adress Ullna Golf AB, Roslagsvägen 36, 184 94 Åkersberga, per telefon 08-514 412 30 eller via e-post under adress emma.sahlen@ullnagolf.se. Detsamma gäller om någon vill anlita biträde eller ombud. Kontrollera noggrant att e-postadress är korrekt vid anmälan via e-post.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande till stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
8. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
9. Arvoden åt styrelsen och revisorerna
10. Antalet styrelseledamöter och suppleanter samt val av dessa
11. Nomineringskommitté (valberedning), antal ledamöter och val av dessa
12. Val av en revisor och en suppleant för tid av ett år

Ullna i April 2020
Styrelsen

Bilagor (pdf)
Fullmaktsformulär (pdf)…
Årsredovisning Ullna Golf AB, 2019 (pdf)…
Årsredovisning Ullna Golfrestaurang AB, 2019 (pdf)…
Årsredovisning Golfpunkten Fastighets AB, 2019 (pdf)…